BIP - Zakład Komunalny "PGM"

BIP - strona główna
Zakład Komunalny \"PGM\"Zakład Komunalny \"PGM\"

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót

Treść strony

wersja do druku
zapewnienie pogotowia awaryjnego

Chorzów: Zapewnienie Pogotowia Awaryjnego

Numer ogłoszenia: 227188 - 2008; data zamieszczenia w BZP: 01.10.2008

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Komunalny "PGM" , ul. Bałtycka 8, 41-500 Chorzów, woj. śląskie, tel. 032 2412401, fax. 032 2415253.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.pgm.chorzow.net.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zapewnienie Pogotowia Awaryjnego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zapewnienie Pogotowia Awaryjnego w budynkach będących w zarządzie Z.K. PGM na ADM-ach: Chorzów Stary, Chorzów II, Śródmieście, Różanka, Ruch, Hajduki - wartość do 206 tys. EURO.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.80.00.00-3, 50.70.00.00-2, 50.90.00.00-4.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium:

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) oraz:
  1. zatrudniają min. 1 kierownika budowy z uprawnieniami budowlanymi oraz pracownika z uprawnieniami budowlanymi w zakresie instalacji sanitarnych i elektrycznych oraz pracowników z n/w uprawnieniami do wykonania robót objętych zamówieniem tj. : robót elektrycznych ( uprawnienia D i E ), robót gazowych ( uprawnienia D i E ).
  2. wykażą wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania nie mniej niż 2 roboty z wykonania robót dotyczących zamówienia - minimum 2 referencje potwierdzające prawidłowość wykonywania robót przez oferenta w pełnym zakresie branżowym określonym w pkcie III Specyfikacji dotyczącej istotnych warunków zamówienia.
  Zamawiający będzie oceniał spełnianie w/w warunków na podstawie złożonych przez wykonawcę dokumentów i wykazów wymienionych w pkt. IX SIWZ. Wykonawca nie spełniający w/w warunków zostanie wykluczony z postępowania.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
  a. wypełniony i podpisany formularz oferta z wypełnionymi wszystkimi rubrykami oraz ceną (wartością) zgodną z pktem III SIWZ - zał. nr 1 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
  b. wypełnione i podpisane oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - zał. nr 2 do SIWZ,
  c. wypełnione i podpisane oświadczenie w trybie art. 22 Prawa zamówień publicznych - zał. nr 3 do SIWZ,
  d. oświadczenie kierownika budowy - zał. 4 do SIWZ,
  e. aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
  f. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
  g. uprawnienia : - niezbędne do kierowania : robotami budowlanymi , robotami budowlanymi w zakresie instalacji sanitarnych i elektrycznych wraz z zaświadczeniem z Okręgowej Izby Budownictwa zgodnie z Ustawą o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów ( Dz. U. Nr 5 poz. 42 z 2001 roku z późniejszymi zmianami ) oraz wykonania robót objętych zamówieniem tj. : robót elektrycznych ( uprawnienia D i E ), robót gazowych ( uprawnienia D i E ).
  h. wykaz wykonanych robót w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: zkpgm.bip.chorzow.eu.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Komunalny PGM, 41-500 Chorzów , ul.Bałtycka 8, pok. 217.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.10.2008 godzina 09:00, miejsce: Zakład Komunalny PGM, 41-500 Chorzów , ul.Bałtycka 8, pok. 217.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).osoba odpowiedzialna za treść: Barbara Dałkowska, dnia: 2008-10-01
utworzony: 01-10-2008 / modyfikowany: 24-10-2008
wprowadził(a): Anna Maria Jagła
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Zakład Komunalny "PGM" 2018, kontakt: kontakt@pgm-chorzow.eu